Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNI POGOJI
Splošni in posebni pogoji poslovanja veljajo za vse turistične aranžmaje, ki jih organizira podjetje NIKAL d.o.o. (v nadaljevanju: NIKAL) ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih NIKAL nudi. Šteje se, da veljajo ti splošni pogoji poslovanja, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede turističnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj drugače določeno. Potnik je ob rezervaciji potovanja seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Za organizatorja potovanja se šteje potovalna agencija, ki je navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Za naročnika ali potnika se šteje vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve NIKAL-a in se nanj tako nanašajo ti splošni pogoji poslovanja. Splošni pogoji poslovanja in navodila so sestavni del pogodbe oz. potrditve o rezervaciji oz. potovalnega dokumenta npr. voucherja, ki ju skleneta NIKAL in potnik, ki se prijavi za določen turistični aranžma, potovanje, izlet ali počitnice (v nadaljevanju: program). V primeru, da je pri posameznem programu glede katere koli točke Splošnih pogojev in navodil urejeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Priporočamo, da se z vsebino Splošnih pogojev poslovanja seznanite pred rezervacijo/nakupom turističnega aranžmaja.

Pri telefonski prodaji oziroma prodaji preko spletne strani se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je po telefonu oziroma po spletnih straneh izvršil naročilo programa. Z vsakokrat veljavnimi določili splošnih pogojev se lahko potnik seznani na spletnih straneh www.nikal.si ali na katerikoli drugi spletni strani, v primeru, kjer NIKAL kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve preko interneta, kjer je to posebej označeno in javno dostopno.

II. PREDPOGODBENE INFORMACIJE
Turistična agencija Nikal posveča posebno pozornost predstavitvi programov v promocijskih materialih (spletna stran, letaki, katalogi itd.), vendar žal zaradi obsežnosti dela lahko pride tudi do napak, katere poskušamo odpraviti v najkrajšem možnem času. Pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi aktualnimi informacijami. Prosimo vas, da podatke sproti spremljate na naši spletni strani www.nikal.si. V kolikor nimate dostop do naše spletne strani, vam jih z veseljem pošljemo tudi na vaš elektronski naslov ali po pošti. Turistična agencija Nikal ne odgovarja za morebitne napake v tisku, na spletni strani ali za naknadne spremembe v novih izdajah promocijskih gradiv in programov, na katere je bil potnik opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, zato se štejejo za verodostojne podatki, navedeni v pogodbi in ne v promocijskih gradivih.
Ob rezervaciji potovanja se potniku posreduje še obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih.

III. CENE
Cene so določene v programu in veljajo od dneva objave programa. Vse cene so v EUR.
NIKAL si pridržuje pravico do spremembe cene programa zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju, sprememb pri tarifah prevoznikov ter sprememb drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno programa, v skladu z Obligacijskim zakonikom oziroma drugim predpisom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
Sprememba cene turističnega aranžmaja je predvidena v pisni potrditvi rezervacije aranžmaja, kjer je naveden tudi način izračuna spremembe. V kolikor so zgornje navedene spremembe povzročile znižanje cene potovanja, NIKAL povrne razliko v ceni. O morebitni spremembi cene potovanja NIKAL potnika pisno ali ustno obvesti 20 dni pred odhodom. Če se cena potovanja zviša za več kot 8 %, ima potnik pravico do odstopa od pogodbe brez povračila morebitne škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov, NIKAL pa potniku vrne vplačani znesek. NIKAL lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, pri čemer se te storitve plačajo na kraju samem. V tem primeru NIKAL ne nastopa niti kot organizator niti posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke neposredno pri tujem izvajalcu storitve na kraju samem (v tujini).

IV. STORITVE, VŠTETE V CENO PROGRAMA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceno vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve ter storitve organizacije potovanja, kot so navedene v programu potovanja in DDV. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v standardni dvoposteljni sobi brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor potniki izrazijo željo po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb se med izbranimi cilji oz. državami razlikujejo in niso primerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam in standardom. NIKAL ne odgovarja za katerekoli pisne ali ustne informacije, katere je potnik dobil od posrednikov ter za informacije zapisane na spletnih straneh objektov, saj so le te lokalnega značaja.

V. DODATNE STORITVE
Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno programa (posebna prehrana, opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, ipd.) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, enoposteljna soba, zavarovanja, parkiranje na letališču idr.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu programu razpisane dodatne oz. posebne storitve, potnik izrazi željo po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni programa. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene dodatnih oz. posebnih storitve na osebo. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru rezervacije in plačila teh storitev ob rezervaciji in plačilu osnovnega programa, če ni v programu določeno drugače. Med samim potovanjem potnik dodatne storitve doplača hotelirju ali predstavniku podjetja NIKAL ali pa predstavniku partnerske agencije v kraju, v katerem se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, in po ceni, veljavni na kraju samem. Nakup lokalnih proizvodov in storitev med potovanjem na lastno odgovornost.

VI. PRIJAVA
Potnik se lahko za program, ki ga organizira ali posreduje NIKAL, prijavi preko elektronske pošte info@nikal.si oz. na brezplačni številki klicnega centra NIKAL 080 72 57. Ob prijavi potnik v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti prejme potrdilo o rezervaciji, ki vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik soglaša s plačilom stroškov aranžmaja. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke, ki jih zahteva program potovanja. Temu potrdilu je/so lahko priložen/-i tudi plačilni nalog/-i. Ob prijavi potnik potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja, s čimer splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo in postanejo obvezujoči tako za potnika kot za NIKAL. Prijava potnika je zavezujoča, od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja, ki jih vsebujejo splošni pogoji poslovanja. V primeru, da potnik ob prijavi navede napačne podatke, odgovarja za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Ob sklenitvi pogodbe agencija zaračuna prijavnino v višini 20 EUR na rezervacijo razen, če je drugače navedeno.

VII. PLAČILO
Na voljo so naslednje možnosti plačila:
a) plačilo preko plačilnega naloga (pri rezervacijah do 45 dni pred odhodom)
b) plačilo z bančnim nakazilom oz. preko telebanke* (pri rezervacijah do 45 dni pred odhodom)
Prosimo upoštevajte, da vam lahko dokumentacijo za potovanje pošljemo šele po prejetem celotnem plačilu.

(*) Pri plačilu z bančnim nakazilom ali preko telebanke v polju podatki o stranki obvezno izpolnite št. opravila oz. sklic. Tako bomo vaše plačilo lažje uvrstili.

Za dan plačila se šteje dan, ko plačilo prispe na bančni račun v korist podjetja NIKAL.

Znesek, ki ga potnik plača kot polog, znaša 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kolikor je navedeno v programu potovanja ter stroške rezervacije, plačilo mora biti izvedeno največ 3 dni po opravljeni rezervaciji. Preostali del zneska za plačilo aranžmaja potnik plača najkasneje 45 dni pred odhodom oziroma kakor je navedeno v programu aranžmaja. Datumi zapadlosti in vsi bančni podatki so navedeni na plačilnem nalogu (natisnjeno) ali na potrdilu o rezervaciji.

V primeru, da potnik preostalega zneska za plačilo aranžmaja ne poravna v predvidenem roku, se šteje, da je aranžma odpovedal, NIKAL v tem primeru ravna v skladu z določili o potnikovi nepravočasni odpovedi potovanja. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto pri posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan imeti pri sebi dokument o plačanem programu (voucher in/ali potrdilo o rezervaciji) in ga po potrebi predložiti; v nasprotnem primeru NIKAL potnika ne sprejme na potovanje.

V skladu s pogoji poslovanja finančnih inštitucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila turističnega aranžmaja ali druge storitve NIKAL-a, v primeru vračila plačila, NIKAL v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, temveč potekajo vsa vračila preko banke, na potnikov tekoči račun, seveda če je do vračila njega upravičen.

VIII. DARILNI BONI IN DRUGE UGODNOSTI
Darilni boni in druge ugodnosti, katere stranke prejmejo na podlagi različnih akcij s strani agencije Nikal, so unovčljivi izključno za rezervacije narejene direktno pri agenciji Nikal, v vrednosti, ki je na bonu zapisana ter do datuma, ki je na bonu naveden. Za eno rezervacijo je možna uporaba največ treh darilnih bonov oz. ugodnosti (ne glede na to, po kateri akciji nagrajevanja so prejeti in ne glede na to, koliko oseb potuje). Darilni boni so izdani na ime in niso prenosljivi. Bonov ni možno menjati za gotovino.
Pogoji za pridobitev darilnega bona za priporočilo prijateljem (glede na posamozno objavljeno akcijo) so: da je tisti, ki priporoča novega potnika, z agencijo Nikal že vsaj enkrat potoval, da novi potnik še ni vpisan v bazi agencije Nikal in ne stanuje na istem naslovu, kot oseba, ki jo priporoča ter je star že vsaj 18 let (ob rezervaciji potovanja). Novi potnik mora rezervirati potovanje direktno pri agenciji Nikal, ob rezervaciji navesti podatke prijatelja, ki ga priporoča ter se potovanja tudi udeležiti. Priporočitelj prejme darilni bon po pošti, ko prijatelj odpotuje.

IX. ZAVAROVANJA
Običajno zavarovanja niso vključena v ceno programa, zato potnikom svetujemo, da sklenejo zavarovanje za primer odpovedi v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe in zdravstveno zavarovanje za primer nepredvidene bolezni ali nesreče med potovanjem in bivanjem v tujini. Zavarovanje se sklene ob prijavi in se v primeru odpovedi iz kakršnega koli vzroka ne vrača. Potnikove pravice iz naslova odpovedi in zdravstvenega zavarovanja se uveljavljajo pri zavarovalnici, pri čemer se upoštevajo splošni pogoji zavarovalnice. Celotne splošne pogoje zavarovanja najdete na spletni strani www.nikal.si ali na spletni strani zavarovalnice. Prav tako pogoje zavarovanja potnik prejme v pisni obliki ob rezervaciji zavarovanja. NIKAL vam nudi optimalne zavarovalne pakete.

X. POTNIKOVE SPREMEMBE REZERVACIJE
Vsako spremembo potrjene rezervacije, v kolikor je sprememba še mogoča, mora potnik sporočiti najkasneje do 20 dni pred odhodom oz. do izdaje potovalnih dokumentov. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, program potovanja, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna NIKAL potniku administrativne stroške v višini 20,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Spremembe imen in navedba imena pri potovanjih z letalom
Prosimo, upoštevajte, da vam spremembo imena, pri že rezerviranih potovanjih z letalom, zaračunamo po ceniku prevoznika – letalske družbe, v kolikor je sprememba imena še možna. Pravilnost navedenih osebnih podatkov ponovno preverite ob prejetju našega potrdila o rezervaciji. Če odkrijete napako, nam jo nemudoma sporočite; nekaj dni po opravljeni rezervaciji pri letalski družbi še lahko poskusimo

doseči brezplačno spremembo imen oz. popravke. V kolikor potnik ne sporoči napake v imenu in priimku agenciji NIKAL pravočasno, NIKAL ne odgovarja za nastalo škodo.

Za spremembo imen, če letalski prevoznik spremembo dopušča, zaračunamo naslednje stroške: do 17 dni pred odhodom brez stroškov od 16 do10 dni pred odhodom 75,00 EUR na osebo od 9 do 0 dni pred odhodom 150,00 EUR na osebo za evropska potovanja na čarterskih letih. Sprememba imena potnika na potovanjih z rednimi letalskimi linijami in nizkocenovnimi leti po izdaji letalskih vozovnic ni več mogoča oz. je možna izključno po pogojih letalskega prevoznika.

XI. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, ki jo poda v pisni obliki. V tem primeru ima NIKAL pravico do povračila stroškov, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, si Nikal pridružuje pravico, da zadrži strošek prijavnine.

Če v programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

- za potovanja po Evropi
do 30 dni pred odhodom 30% vrednosti aranžmaja,
od 29 do 22 dni pred odhodom 40% vrednosti aranžmaja,
od 21 do 14 dni pred odhodom 50% vrednosti aranžmaja,
od 13 do 10 dni pred odhodom 80% vrednosti aranžmaja,
od 9 dni do 0 pred odhodom ali po odhodu 100% vrednosti aranžmaja
neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

- za medcelinska potovanja - svet (prevoz z redno linijo ali čarterjem)
do 45 dni pred odhodom 30% vrednosti aranžmaja,
od 44 do 31 dni pred odhodom 60% vrednosti aranžmaja,
od 30 do 16 dni pred odhodom 80% vrednosti aranžmaja,
od 15 do 0 dni pred odhodom ali po odhodu 100% vrednosti aranžmaja
neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko so stroški višji, še posebej, ko aranžma vključuje tudi letalski prevoz ter nastanejo stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa Nikal d.o.o. zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki so lahko višji od zgoraj navedenih, vendar pa ne presegajo 100% zneska aranžmaja. Ne glede na zgoraj navedene stroške odpovedi so lahko le-ti višji ali drugačni od navedenih tudi če je tako določeno s pogoji organizatorja potovanja, ki jih je NIKAL dolžan spoštovati v skladu z veljavnimi pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Pri tem je spletna povezava do splošnih pogojev organizatorja potovanja podana na spletni strani NIKAL. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Pri odpovedi potovanja potnik v nobenem primeru nima pravice do vračila stroškov viz, zavarovanja, cepljenja ipd. V primeru ustne odpovedi je potnik dolžan predložiti pisno izjavo o odpovedi potovanja. Datum prejema pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V kolikor potnik odklanja predložitev pisne izjave, se šteje, da ni odpovedal potovanja.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji prekine oz. spremeni program oziroma ne potuje po programu, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru potnik nima pravice do povračila stroškov, niti delno niti v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki je s spremembo programa povzročil.

XII. POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljavni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da določena država pogojuje vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, se potnik sam zaveže k upoštevanju teh določil, NIKAL ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova. Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Potnik se je dolžan sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih in si je dolžan do odhoda oz. do roka omenjenega v programu pridobiti vizume in opraviti cepljenja za države v katere potuje in so za te države zahtevane. Potnik je dolžan ob prijavi oz. do roka, ki je določen v programu, predložiti zahtevane podatke in dokumente za izdajo vizuma za državo, v katero potuje, v kolikor mu vizo ureja NIKAL. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, NIKAL ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku pridobitev vizuma ureja NIKAL, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroške nepridobitve vizuma NIKAL potniku v takšnem primeru povrne. Posredovanje podjetja NIKAL pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, zato se plača posebej. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni idr.) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi predpisi, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, za vse stroške, ki so iz tega naslova nastali udeležencem potovanja, odgovarja zgolj potnik sam.

XIII. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške pridobi nove. Pri urejanju teh formalnosti se lahko potnik za nasvete in pomoč obrne na vodjo programa ali na zastopnika podjetja NIKAL. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

XIV. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in drugih držav, v katere potuje. V kolikor potnik zaradi neupoštevanja predpisov ne more potovati po programu ali pa ne more nadaljevati potovanja, sam prevzema vse posledice in stroške, ki pri tem nastanejo.

XV. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju - to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu potovanja predvidena oz. zahtevana določena cepljenja, si je potnik dolžan sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. NIKAL ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XVI. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določi prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa potnik doplača na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Posebno vrsto prtljage (kolesa, surfi, oprema za golf, glasbeni inštrumenti, ipd.) je potrebno najaviti pred prijavo na potovanje. V kolikor je mogoče, bo organizator poskušal zadovoljiti vnaprej najavljenim željam, vendar ne moremo jamčiti za potrditev želja. Prevoznik ima pravico, da sprejme le določeno količino posebne prtljage. Organizator v tem primeru ni odgovoren za kakršno koli škodo ali strošek, ki pri tem nastane. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

NIKAL ne odgovarja za izgubo, poškodovanje ali krajo potnikove prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, in sicer na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, in izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi prijave škode mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitev. NIKAL ne odgovarja za poškodovanje ali krajo potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih (hotelskih sobah, apartmajih itn.) in prevoznih sredstvih (avtobusih, letalih, ladjah itn.).

XVII. OTROCI
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so navedeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju (vključno z navedbo starosti ob začetku potovanja) in imeti veljavne dokumente za vstop v državo, v katero potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju, se šteje, da ni upravičen do udeležbe na potovanju v okviru programa.

XVIII. HIŠNI LJUBLJENČKI
V primeru, da želite s seboj na potovanje vzeti tudi hišne ljubljenčke, pri prodajalcu turističnega aranžmaja preverite, če je to mogoče, in če je, pod katerimi pogoji. NIKAL mora v tem primeru od letalskega prevoznika pridobiti potrdilo in v namestitvenem objektu preveriti, če so hišni ljubljenčki dovoljeni. Po pridobitvi teh informacij vas NIKAL obvesti o ceni.

XIX. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV
Kategorizacije namestitvenih objektov, ki so navedene v programih potovanj NIKAL, so označene s številom zvezdic oz. kategorijami objektov. Objekti so uvrščeni v posamezne kategorije, v skladu z zakonodajo posamezne države (veljavno na dan objave programa potovanja), v kateri se nahajajo, kar pomeni, da niso kategorizirani s strani podjetja NIKAL, zato NIKAL za kategorizacijo ne odgovarja, razen v primerih, pri katerih je posebej označeno, da je kategorijo določil NIKAL. Potrebno je upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev kategorizacije v Sloveniji in drugih, zahodnoevropskih državah. Standardi ponudb potovanj pri izbranih destinacijah se razlikujejo in niso primerljivi.

XX. NASTANITEV V SOBAH/APARTMAJIH
Če potnik pri rezervaciji sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje) ni izvedel doplačila, bo nastanjen v eni od sob/enem od apartmajev, ki so uradno registrirane/-i za nastanitev gostov v določenem objektu.
Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; NIKAL pri tem nima nobenega vpliva, lahko pa potnikove želje posreduje naprej, pri čemer ne more zagotoviti, da bodo želje tudi izpolnjene. V primeru zamude prevoznika ali zakasnelega prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso upravičeni do povračila stroškov za eno prenočitev, ker se število le-teh ni spremenilo. Kot prenočitev se šteje čas od 12.00 ure do 12.00 ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela. Nastanitev v sobah je na dan prihoda načeloma mogoča po 12. uri, zapustitev sob na dan odhoda je do 10. ure. Hišni red je treba upoštevati ne glede na čas prihoda ali odhoda letala. V večini hotelov je vklop in izklop elektrike za celotno sobo mogoč s kartico, ki je pripeta na ključ od vrat. Ob zapustitvi sobe se razsvetljava in klimatska naprava samodejno izklopita. V nekaterih hotelih klimatsko napravo upravlja hotel, kar pomeni, da je vklopljena v določenem času.

Dodatna ležišča so v večini hotelov v obliki pomožnih ležišč iz železne konstrukcije, v apartmajih pa v obliki izvlečne postelje iz sedišč in je bolj primerna za otroke ter po večini ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Prav tako je potrebno upoštevati, da gre pri nastanitvi v triposteljni sobi največkrat dejansko za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi je potrebno upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša in ima slabšo lego.

Zaradi klimatskih razmer tudi v hotelskih objektih ni mogoče v celoti preprečiti pojavljanja insektov. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtičnic proti komarjem. Plaže so v večini turističnih krajev javne, hotelirji so zgolj upravitelji le-teh (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je v pristojnosti lokalne uprave, čeprav se praviloma tudi hotelirji trudijo za čistost plaže.

XXI. PONUDBA "LAST MINUTE"
Prosimo upoštevajte, da pri naši ponudbi potovanj v zadnjem hipu ali "last minute" veljajo posebna določila. Pošiljanje potovalne dokumentacije po pošti ni možno iz časovnih razlogov, zato vam bodo potovalni dokumenti poslani po elektronski pošti in prosimo, da si jih natisnete. Na potrdilu o odhodu najdete informacije glede časa letov in ostale potrebne podatke. Na letališču bodite pravočasno! Prosimo, upoštevajte, da vam lahko na nekaterih letališčih zaračunajo dodatne letališke pristojbine, in da so lahko omejene razpoložljivosti.

XXII. PONUDBA "VSE VKLJUČENO" ALI "ALL INCLUSIVE"
Določeni objekti imajo ponudbo "vse vključeno" ali "all inclusive", pri kateri je vse vključeno v ceno, npr. hrana, večina pijač, športne aktivnosti, animacije, ... Ponudba "vse vključeno" ali "all inclusive" se razlikuje med posameznimi turističnimi kraji in hoteli. Za večino hotelov nizke kategorije (hoteli s tremi ali štirimi zvezdicami), ki imajo tovrstno ponudbo, velja, da navedbi "all inclusive" bolj ustreza navedba polni penzion, ker v večini primerov ponudba obsega zajtrk, kosilo in večerjo z eno pijačo, ki je načeloma točena. Ponudba "all inclusive" je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12. do 12. ure, ne glede na čas odhoda na letališče. Pri tej vrsti ponudbe je potrebno podrobno prebrati opis storitev v ponudbi oz. programu, saj ne moremo enačiti vseh ponudb all inclusive.

XXIII. TOČNOST PREVOZNIKOV IN VREMENSKE RAZMERE
NIKAL ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Prosimo, upoštevajte, da so navedeni časi letov neobvezujoči. Veljajo časi letov naših partnerjev (organizatorjev potovanj, letalskih družb), ki so bili poslani skupaj s potovalno dokumentacijo (vozovnicami). Posebej to velja pri najemu posebnih letal, saj vozni red ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih časovnic, ki niso v okviru rednega letenja. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. NIKAL ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Tudi kratkoročno si izrecno pridržujemo pravico do sprememb časov leta, trase (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.) in prevoznika ali letala. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in ogledom. Prav tako ne moremo preprečiti večernih ali nočnih letov. Organizator tudi nima vpliva na zamude, ki so povečini posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk ali slabega vremena. Potniki so dolžni pred vsakim odhodom oz. vsako prekinitvijo potovanja vsaj 48 ur pred nadaljevanjem potovanja preveriti in potrditi nadaljnji časovni načrt potovanja. Podatki o vremenskih razmerah pri potovanjih v eksotične kraje služijo zgolj kot orientacijska pomoč, zato NIKAL ne odgovarja za odstopanje vremenskih podatkov od dejanskih vremenskih razmer.

XXIV. OBVESTILA PRED ODHODOM - OPCIJSKI AVTOBUSNI TRANSFER IN SKUPINSKA POTOVANJA
NIKAL si pridržuje pravico, da opcijski avtobusni transfer na odhodna letališča, v pristanišča, odhodne kraje pri križarjenjih in pri krožnih potovanjih odpove brez zagotovitve nadomestnega prevoza. O tem je potnik obveščen ustno ali pisno najkasneje 5 dni pred začetkom potovanja. V primeru avtobusnega transferja potnik 5 dni pred odhodom prejme obvestilo z dodatnimi informacijami, možnostmi vstopa na avtobus in časi odhodov.

V primeru, da tega obvestila niste prejeli, je nujno potrebno, da se osebno ali po telefonu obrnete na NIKAL, v nasprotnem primeru NIKAL smatra, da ste obvestilo prejeli. Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali napačnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi česar obvestila ne prispejo pravočasno do naslovnika, nosi potnik.

Skupinska potovanja so vodena potovanja s strani Nikalovih vodnikov ali spremljevalcev, za kar je potrebno minimalno število potnikov. Vodnik oziroma spremljevalec na poto ureja tehnični del potovanja, nastanitve, kontakte z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se Nikalovemu vodniku ali spremljevalcu priključi tudi lokalni vodnik.

XXV. OBVESTILA PRED ODHODOM - LETALSKI PREVOZ IN SKUPINSKA POTOVANJA
Pri vseh potovanjih, ki potekajo z letalskim prevozom, potnik prejme najkasneje do 5 dni pred odhodom obvestilo o potovanju z dodatnimi informacijami in podrobnostmi glede programa. To se nanaša tudi na opcijske avtobusne transferje na letališča, v pristanišča, kraje odhodov pri križarjenjih, krožnih potovanjih itn., ki jih lahko organizator brez zagotovitve nadomestnega prevoza odpove v primeru, da ni bilo doseženo minimalno število prijav, ki je navedeno v programu.

V primeru, da tega obvestila niste prejeli, je nujno potrebno, da se osebno ali po telefonu obrnete NIKAL ali na prodajno mesto, pri katerem ste opravili prijavo, v nasprotnem primeru NIKAL smatra, da ste obvestilo prejeli. Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali napačnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi česar obvestila ne prispejo pravočasno do naslovnika, nosi potnik.

Skupinska potovanja so vodena potovanja s strani Nikalovih vodnikov ali spremljevalcev, za kar je potrebno minimalno število potnikov. Vodnik oziroma spremljevalec na poto ureja tehnični del potovanja, pomoč pri prijavi na let, nastanitve, kontakte z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se Nikalovemu vodniku ali spremljevalcu priključi tudi lokalni vodnik.

XXVI. REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti vedno grajati na kraju samem, vodniku NIKAL-a, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik NIKAL-a ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. NIKAL ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem. Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, NIKAL ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Nikal d.o.o., Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko elektronske pošte se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja/ letovanja. Brez pisne reklamacije NIKAL ne bo obravnaval zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer NIKAL take reklamacije ne bo obravnavala. NIKAL ne upošteva skupinskih reklamacij, ki jih podpiše več potnikov - imetnikov potrdila o rezervaciji in se nanašajo na enak reklamacijski zahtevek. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi NIKAL-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima NIKAL pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem NIKAL ni organizator potovanja, bo NIKAL pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja. V primeru, da NIKAL nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oz. storitve ki so opravljene na kraju samem - v tem primeru NIKAL ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Organizator potovanja ne odgovarja za osebno porabo potnikov in storitve v okviru le-te tekom potovanja.

XXVII. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI NIKAL
NIKAL si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. NIKAL si pridržuje pravico do odpovedi potovanj 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se na potovanje ni prijavilo minimalno število oseb, ki je navedeno v programu. Če v programu ni navedeno drugače, za minimalno število oseb za določeno prevozno sredstvo velja sledeče: za izlete in potovanja z avtobusi vsaj 40 potnikov, za izlete in potovanja z rednimi letalskimi leti v Evropi vsaj 30 potnikov, za izlete in potovanja z medcelinskimi rednimi letalskimi leti vsaj 30 potnikov, za izlete in potovanja s posebnimi leti, vlaki in ladjami (hidrokrilnimi ladjami itn.) vsaj 80% zasedenost.

NIKAL si prav tako pridržuje pravico, da v celoti ali deloma odstopi od pogodbe, če pred ali med izvajanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati ali odstraniti ali se jim izogniti ter bi za NIKAL predstavljale utemeljen razlog za odstop od sklenitve pogodbe, v kolikor bi bile znane v času sklepanja pogodbe. NIKAL si pridržuje pravico, da brez posebne odškodnine in v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu zaradi spremembe letov ali zaradi višje sile spremeni dan in čas odhoda oz. odpove potovanje ter da spremeni destinacijo, če se spremenijo pogoji potovanja (nov razpored letov, rizične razmere v državi, v kateri poteka potovanje, naravne katastrofe ali drugi nepredvidljivi vzroki, na katere NIKAL ne more vplivati).

NIKAL ne more odgovarjati za spremembe programa ali spremembe cen, v kolikor le-te nastanejo zaradi določenih odločitev s strani državnih inštitucij ali agencij, na katere NIKAL kot posrednik nima vpliva. NIKAL ne more odgovarjati za spremembe v programu, do katerih je prišlo zaradi višje sile med samim potovanjem. V takšnih primerih ima NIKAL možnost, da potnikom v okviru danih možnosti zagotovi storitve v spremenjeni obliki. V primeru, da NIKAL odpove program, ima potnik pravico do vračila celotnega vplačanega zneska za turistični aranžma.
Potnika NIKAL nemudoma pisno ali ustno obvesti o vseh morebitnih naknadnih spremembah programa. V primeru, da NIKAL potniku na kraju samem ne more zagotoviti namestitve v rezerviranem objektu, ima NIKAL možnost, da potniku zagotovi namestitev v istem kraju v drugem objektu enake ali višje kategorije. Morebitne dodatne stroške zaradi razlike v ceni krije NIKAL.

NIKAL ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu. NIKAL ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kot tudi ne za neizogibne spremembe programa potovanja, ki nastanejo zaradi omenjenih sprememb. Potnik v takšnih primerih nima pravice do odškodnine za del neizvedenega programa, kot tudi ne do kasnejšega znižanja cene programa.

XXVIII. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno v primeru dogovora o plačilu s plačilnim nalogom ali elektronskim nakazilom, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 7 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

XXIX. PRODAJA PROGRAMOV PREK INTERNETA ALI ELEKTRONSKE POŠTE
V primeru naročila oz. prodaje programa prek interneta ali elektronske pošte veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje ter posebni pogoji oz. ponudba, objavljeni na internetni strani podjetja NIKAL. V primeru, da se določila teh Splošnih pogojev razlikujejo od posebnih pogojev poslovanja in ponudbe, ki so objavljeni na internetni strani, veljajo določila posebnih pogojev poslovanja oz. ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe v trenutku, ko je naročil posamezen program podjetja NIKAL prek interneta oz. elektronske pošte.
Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne naročene storitve v roku 7 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

XXX. ZAVAROVANJE NESOLVENTNOSTI ORGANIZATORJA POTOVANJ
V skladu z veljavno zakonodajo smo si uredili zavarovanje nesolventnosti organizatorja potovanj pri Zavarovalnici Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana; tel: 080 28 64 oz. +386 2222 2864. Štrevilka police je TK48000764577 in št. garancije TK49901461241.

XXXI. VARSTVO PODATKOV
NIKAL vse pridobljene osebne podatke potnikov varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik storitev organizatorju svoje osebne podatke posreduje prostovoljno. Osebni podatki uporabnika storitev so potrebni v procesu realizacije storitev in se bodo uporabljali za medsebojno komunikacijo (npr. za navodila o plačilu, obvestilo o opravljanju storitev ipd.). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi razen partnerjem, s katerimi sodeluje pri izvedbi dogovorjene storitve (npr. namestitvenim objektom, letalskim prevoznikom, izvajalcem transferjev ipd.). Osebni podatki uporabnika se bodo hranili v bazi podatkov, v skladu odločitve vodstva organizatorja o načinu zbiranja, obdelave in hrambe podatkov. Organizator si pridržuje pravico, da pridobljene podatke uporabnikov storitev uporablja za namen trženja (npr. pošiljanje obvestil, akcijskih ponudb, promocij, e-novičk). Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novičk z klikom na Odjavi, ki se nahaja na vsakem poslanem elektronskem sporočilu, pošlje zahtevek na elektronski naslov info@nikal.si ali nas pokliče na 080 72 57. Ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v marketinške namene ne bo vplival na pogodbo in / ali izvedbo zahtevane storitve.

XXXII. DARILNI BONI
Darilni bon je plačilno sredstvo v papirni ali elektronski obliki in je označen z unikatno številko. Izdajatelj ga izda z vplačilom denarnih sredstev s strani uporabnika, katerih višino določi uporabnik sam. Darilni bon lahko uporabite za potovanja po vaši izbiri iz celotne ponudbe turistične agencije Nikal. Znesek na darilnem bonu je veljaven do datuma, navedenega na darilnem bonu. Po izteku datuma navedenega na darilnem bonu, darilnega bona ni več možno uporabiti. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Turistična agencija Nikal sprejema le darilne bone, ki jih je sama izdala in ne bonov drugih ponudnikov. S plačilom zneska uporabnik prejme skupaj z darilnim bonom tudi Splošne pogoje poslovanja, s čimer se smatra, da je uporabnik s pogoji poslovanja seznanjen.

XXXII. KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe NIKAL je že vključen davek na dodano vrednost. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe, ki so sklenjene po objavi teh pogojev poslovanja. V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, 04.01.2023

 

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlecki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

Uporaba:
Zakon se nanaša izkljucno na potrošnike. Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dvig cene - le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 meseca od konca potovanja (60 dni)
1. odgovor na reklamacijo
8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke
8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti - na stroške stranke