Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNI POGOJI

Splošni in posebni pogoji poslovanja veljajo za vse turisticne aranžmaje, ki jih organizira podjetje NIKAL d.o.o. (v nadaljevanju: NIKAL) ter za turisticne aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih NIKAL nudi. Šteje se, da veljajo ti splošni pogoji poslovanja, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede turisticnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj drugace doloceno. Potnik je ob rezervaciji potovanja seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Za organizatorja potovanja se šteje potovalna agencija, ki je navedena kot organizator potovanja in jamci za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Za narocnika ali potnika se šteje vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in placilo turisticnega aranžmaja ali druge storitve NIKAL-a in se nanj tako nanašajo ti splošni pogoji poslovanja. Splošni pogoji poslovanja in navodila so sestavni del pogodbe oz. potrditve o rezervaciji oz. potovalnega dokumenta npr. voucherja, ki ju skleneta NIKAL in potnik, ki se prijavi za dolocen turisticni aranžma, potovanje, izlet ali pocitnice (v nadaljevanju: program). V primeru, da je pri posameznem programu glede katere koli tocke Splošnih pogojev in navodil urejeno drugace, velja navedba oz. dolocilo, navedeno v programu. Priporocamo, da se z vsebino Splošnih pogojev poslovanja seznanite pred rezervacijo/nakupom turisticnega aranžmaja.

Pri telefonski prodaji oziroma prodaji preko spletne strani se šteje, da je potnik sprejel dolocila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je po telefonu oziroma po spletnih straneh izvršil narocilo programa. Z vsakokrat veljavnimi dolocili splošnih pogojev se lahko potnik seznani na spletnih straneh www.nikal.si ali na katerikoli drugi spletni strani, v primeru, kjer NIKAL kot ponudnik lastnih ali tujih turisticnih aranžmajev posreduje svoje storitve preko interneta, kjer je to posebej oznaceno in javno dostopno.

II. CENE

Cene so dolocene v programu in veljajo od dneva objave programa. Vse cene so v EUR.
NIKAL si pridržuje pravico do spremembe cene programa zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tecaju, sprememb pri tarifah prevoznikov ter sprememb drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno programa, v skladu z Obligacijskim zakonikom oziroma drugim predpisom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

Sprememba cene turisticnega aranžmaja je predvidena v pisni potrditvi rezervacije aranžmaja, kjer je naveden tudi nacin izracuna spremembe. V kolikor so zgornje navedene spremembe povzrocile znižanje cene potovanja, NIKAL povrne razliko v ceni. O morebitni spremembi cene potovanja NIKAL potnika pisno ali ustno obvesti 20 dni pred odhodom. Ce se cena potovanja zviša za vec kot 8 %, ima potnik pravico do odstopa od pogodbe brez povracila morebitne škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov, NIKAL pa potniku vrne vplacani znesek. NIKAL lahko v programu doloci, da potnik placa storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, pri cemer se te storitve placajo na kraju samem. V tem primeru NIKAL ne nastopa niti kot organizator niti posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke neposredno pri tujem izvajalcu storitve na kraju samem (v tujini).

III. STORITVE, VŠTETE V CENO PROGRAMA

Ce ni v programu drugace doloceno, so v ceno vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve ter storitve organizacije potovanja, kot so navedene v programu potovanja in DDV. Ce ni v programu drugace doloceno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v standardni dvoposteljni sobi brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor potniki izrazijo željo po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišce dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišcu, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogocimo, da se izogne doplacilu za enoposteljno sobo. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turisticnih organizacij. Standardi turisticnih ponudb se med izbranimi cilji oz. državami razlikujejo in niso primerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam in standardom. NIKAL ne odgovarja za katerekoli pisne ali ustne informacije, katere je potnik dobil od posrednikov ter za informacije zapisane na spletnih straneh objektov, saj so le te lokalnega znacaja.

IV. DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno programa (posebna prehrana, opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, ipd.) ali pa so za njih v programu predvidena doplacila (vizumi, enoposteljna soba, zavarovanja, parkiranje na letališcu idr.), zato jih potnik placa posebej, razen ce ni v programu doloceno drugace. V primeru, da so k posameznemu programu razpisane dodatne oz. posebne storitve, potnik izrazi željo po teh storitvah ob prijavi in jih doplaca k ceni programa. Ce ni v programu drugace doloceno, veljajo cene dodatnih oz. posebnih storitve na osebo. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru rezervacije in placila teh storitev ob rezervaciji in placilu osnovnega programa, ce ni v programu doloceno drugace. Med samim potovanjem potnik dodatne storitve doplaca hotelirju ali predstavniku podjetja NIKAL ali pa predstavniku partnerske agencije v kraju, v katerem se storitev opravlja, v ustrezni valuti, ce je med potovanjem to storitev še mogoce narociti, in po ceni, veljavni na kraju samem. Nakup lokalnih proizvodov in storitev med potovanjem na lastno odgovornost.

V. PRIJAVA

Potnik se lahko za program, ki ga organizira ali posreduje NIKAL, prijavi preko elektronske pošte info@nikal.si oz. na brezplacni številki klicnega centra NIKAL 080 72 57. Ob prijavi potnik v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti prejme potrdilo o rezervaciji, ki vsebuje bodisi podatke o potnikovem turisticnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik soglaša s placilom stroškov aranžmaja. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke, ki jih zahteva program potovanja. Temu potrdilu je/so lahko priložen/-i tudi placilni nalog/-i. Ob prijavi potnik potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja, s cimer splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo in postanejo obvezujoci tako za potnika kot za NIKAL. Prijava potnika je zavezujoca, od nje lahko odstopi le v skladu z dolocili o odpovedi potovanja, ki jih vsebujejo splošni pogoji poslovanja. V primeru, da potnik ob prijavi navede napacne podatke, odgovarja za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napacnih podatkov.

VI. PLACILO

Na voljo so naslednje možnosti placila:

 • placilo preko placilnega naloga (pri rezervacijah do 45 dni pred odhodom)
 • placilo z bancnim nakazilom oz. preko telebanke* (pri rezervacijah do 45 dni pred odhodom)

Prosimo upoštevajte, da vam lahko dokumentacijo za potovanje pošljemo šele po prejetem celotnem placilu.

*Pri placilu z bancnim nakazilom ali preko telebanke v polju podatki o stranki obvezno izpolnite št. opravila oz. sklic. Tako bomo vaše placilo lažje uvrstili.

Za dan placila se šteje dan, ko placilo prispe na bancni racun v korist podjetja NIKAL.

Znesek, ki ga potnik placa kot polog, znaša 25% cene aranžmaja oziroma toliko, kolikor je navedeno v programu potovanja ter stroške rezervacije, placilo mora biti izvedeno najvec 7 dni po opravljeni rezervaciji. Preostali del zneska za placilo aranžmaja potnik placa najkasneje 45 dni pred odhodom oziroma kakor je navedeno v programu aranžmaja. Datumi zapadlosti in vsi bancni podatki so navedeni na placilnem nalogu (natisnjeno) ali na potrdilu o rezervaciji.

V primeru, da potnik preostalega zneska za placilo aranžmaja ne poravna v predvidenem roku, se šteje, da je aranžma odpovedal, NIKAL v tem primeru ravna v skladu z dolocili o potnikovi nepravocasni odpovedi potovanja. Pravocasno in pravilno placana prijavnina in stroški prijave jamcijo potniku, pod pogoji, dolocenimi v teh splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto pri posameznem turisticnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan imeti pri sebi dokument o placanem programu (voucher in/ali potrdilo o rezervaciji) in ga po potrebi predložiti; v nasprotnem primeru NIKAL potnika ne sprejme na potovanje.

V skladu s pogoji poslovanja financnih inštitucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega placila turisticnega aranžmaja ali druge storitve NIKAL-a, v primeru vracila placila, NIKAL v nobenem primeru ne more izplacati gotovine, temvec potekajo vsa vracila preko banke, na potnikov tekoci racun, seveda ce je do njega upravicen.

VII. DARILNI BONI IN DRUGE UGODNOSTI

Darilni boni in druge ugodnosti, katere stranke prejmejo na podlagi razlicnih akcij s strani agencije Nikal, so unovcljivi izkljucno za rezervacije narejene direktno pri agenciji Nikal, v vrednosti, ki je na bonu zapisana ter do datuma, ki je na bonu naveden. Za eno rezervacijo je možna uporaba najvec treh darilnih bonov oz. ugodnosti (ne glede na to, po kateri akciji nagrajevanja so prejeti in ne glede na to, koliko oseb potuje). Darilni boni so izdani na ime in niso prenosljivi. Bonov ni možno menjati za gotovino.
Pogoji za pridobitev darilnega bona za priporocilo prijateljem (glede na posamozno objavljeno akcijo) so: da je tisti, ki priporoca novega potnika, z agencijo Nikal že vsaj enkrat potoval, da novi potnik še ni vpisan v bazi agencije Nikal in ne stanuje na istem naslovu, kot oseba, ki jo priporoca ter je star že vsaj 18 let (ob rezervaciji potovanja). Novi potnik mora rezervirati potovanje direktno pri agenciji Nikal, ob rezervaciji navesti podatke prijatelja, ki ga priporoca ter se potovanja tudi udeležiti. Priporocitelj prejme darilni bon po pošti, ko prijatelj odpotuje.

VIII. ZAVAROVANJA

Obicajno zavarovanja niso vkljucena v ceno programa, zato potnikom svetujemo, da sklenejo zavarovanje za primer odpovedi v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe in zdravstveno zavarovanje za primer nepredvidene bolezni ali nesrece med potovanjem in bivanjem v tujini. Zavarovanje se sklene ob prijavi in se v primeru odpovedi iz kakršnega koli vzroka ne vraca. Potnikove pravice iz naslova odpovedi in zdravstvenega zavarovanja se uveljavljajo pri zavarovalnici, pri cemer se upoštevajo splošni pogoji zavarovalnice. Celotne splošne pogoje zavarovanja najdete na spletni strani www.nikal.si ali na spletni strani zavarovalnice. Prav tako pogoje zavarovanja potnik prejme v pisni obliki ob rezervaciji zavarovanja. NIKAL vam nudi optimalne zavarovalne pakete.

IX. POTNIKOVE SPREMEMBE REZERVACIJE

Vsako spremembo potrjene rezervacije, v kolikor je sprememba še mogoca, mora potnik sporociti najkasneje do 20 dni pred odhodom oz. do izdaje potovalnih dokumentov. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, program potovanja, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaracuna NIKAL potniku administrativne stroške v višini 20,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.
Spremembe imen in navedba imena pri potovanjih z letalom
Prosimo, upoštevajte, da vam spremembo imena, pri že rezerviranih potovanjih z letalom, zaracunamo po ceniku prevoznika – letalske družbe, v kolikor je sprememba imena še možna. Pravilnost navedenih osebnih podatkov ponovno preverite ob prejetju našega potrdila o rezervaciji. Ce odkrijete napako, nam jo nemudoma sporocite; nekaj dni po opravljeni rezervaciji pri letalski družbi še lahko poskusimo doseci brezplacno spremembo imen oz. popravke. V kolikor potnik ne sporoci napake v imenu in priimku agenciji NIKAL pravocasno, NIKAL ne odgovarja za nastalo škodo.
Za spremembo imen, ce letalski prevoznik spremembo dopušca, zaracunamo naslednje stroške: do 17 dni pred odhodom brez stroškov od 16 do10 dni pred odhodom 75,00 EUR na osebo od 9 do 0 dni pred odhodom 150,00 EUR na osebo.

X. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, ki jo poda v pisni obliki. V tem primeru ima NIKAL pravico do povracila stroškov, katerih višina je odvisna od casa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved, in sicer:

za potovanja po Evropi:

 • do 30 dni pred odhodom 10% vrednosti aranžmaja oz. ne manj kot 12 EUR,
 • od 29 do 22 dni pred odhodom 25% vrednosti aranžmaja,
 • od 21 do 14 dni pred odhodom 50% vrednosti aranžmaja,
 • od 13 do 10 dni pred odhodom 80% vrednosti aranžmaja,
 • od 9 dni do 0 pred odhodom ali po odhodu 100% vrednosti aranžmaja

za medcelinska potovanja - svet:

 • do 45 dni pred odhodom 25% vrednosti aranžmaja,
 • od 44 do 31 dni pred odhodom 60% vrednosti aranžmaja,
 • od 30 do 16 dni pred odhodom 80% vrednosti aranžmaja,
 • od 15 do 0 dni pred odhodom ali po odhodu 100% vrednosti aranžmaja.

Ne glede na zgoraj navedene stroške odpovedi so lahko le-ti višji ali drugacni od navedenih, ce je tako doloceno s pogoji organizatorja potovanja, ki jih je NIKAL dolžan spoštovati v skladu z veljavnimi pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Pri tem je spletna povezava do splošnih pogojev organizatorja potovanja podana na spletni strani NIKAL. V primeru, da so v programu pogoji za povracilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugace doloceni, veljajo pogoji, doloceni v programu. Pri odpovedi potovanja potnik v nobenem primeru nima pravice do vracila stroškov viz, zavarovanja, cepljenja ipd. V primeru ustne odpovedi je potnik dolžan predložiti pisno izjavo o odpovedi potovanja. Datum prejema pisne odpovedi je osnova za obracun stroškov. V kolikor potnik odklanja predložitev pisne izjave, se šteje, da ni odpovedal potovanja.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji prekine oz. spremeni program oziroma ne potuje po programu, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru potnik nima pravice do povracila stroškov, niti delno niti v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki je s spremembo programa povzrocil.

XI. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljavni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da dolocena država pogojuje vstop v državo z doloceno casovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, se potnik sam zaveže k upoštevanju teh dolocil, NIKAL ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova. Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblašcen za opravljanje konzularnih zadev.

Potnik se je dolžan sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih in si je dolžan do odhoda oz. do roka omenjenega v programu pridobiti vizume in opraviti cepljenja za države v katere potuje in so za te države zahtevane. Potnik je dolžan ob prijavi oz. do roka, ki je dolocen v programu, predložiti zahtevane podatke in dokumente za izdajo vizuma za državo, v katero potuje, v kolikor mu vizo ureja NIKAL. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, NIKAL ravna po dolocilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku pridobitev vizuma ureja NIKAL, le-ta ne jamci za uspešnost pridobitve vizuma. Stroške nepridobitve vizuma NIKAL potniku v takšnem primeru povrne. Posredovanje podjetja NIKAL pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, zato se placa posebej. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni idr.) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi predpisi, nositi s seboj. V primeru, da napacni podatki povzrocijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, za vse stroške, ki so iz tega naslova nastali udeležencem potovanja, odgovarja zgolj potnik sam.

XII. IZGUBA DOKUMENTOV

Ce potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške pridobi nove. Pri urejanju teh formalnosti se lahko potnik za nasvete in pomoc obrne na vodjo programa ali na zastopnika podjetja NIKAL. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravicen do sorazmernega povracila vplacanega aranžmaja.

XIII. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in drugih držav, v katere potuje. V kolikor potnik zaradi neupoštevanja predpisov ne more potovati po programu ali pa ne more nadaljevati potovanja, sam prevzema vse posledice in stroške, ki pri tem nastanejo.

XIV. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v dolocene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, ce je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju - to ni opravicljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu potovanja predvidena oz. zahtevana dolocena cepljenja, si je potnik dolžan sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. NIKAL ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XV. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do dolocene teže, ki jo doloci prevoznik, je brezplacen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplacnega prevoza dolocene teže prtljage (po dolocilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa potnik doplaca na kraju samem v ustrezni valuti oz. po dolocilih letalskega prevoznika. Posebno vrsto prtljage (kolesa, surfi, oprema za golf, glasbeni inštrumenti, ipd.) je potrebno najaviti pred prijavo na potovanje. V kolikor je mogoce, bo organizator poskušal zadovoljiti vnaprej najavljenim željam, vendar ne moremo jamciti za potrditev želja. Prevoznik ima pravico, da sprejme le doloceno kolicino posebne prtljage. Organizator v tem primeru ni odgovoren za kakršno koli škodo ali strošek, ki pri tem nastane. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplacnega prevoza prtljage.
NIKAL ne odgovarja za izgubo, poškodovanje ali krajo potnikove prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izkljucno letalska družba, in sicer na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, in izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi prijave škode mu letalska družba izplaca odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitev. NIKAL ne odgovarja za poškodovanje ali krajo potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih (hotelskih sobah, apartmajih itn.) in prevoznih sredstvih (avtobusih, letalih, ladjah itn.).

XVI. OTROCI

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so navedeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju (vkljucno z navedbo starosti ob zacetku potovanja) in imeti veljavne dokumente za vstop v državo, v katero potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju, se šteje, da ni upravicen do udeležbe na potovanju v okviru programa.

XVII. HIŠNI LJUBLJENCKI

V primeru, da želite s seboj na potovanje vzeti tudi hišne ljubljencke, pri prodajalcu turisticnega aranžmaja preverite, ce je to mogoce, in ce je, pod katerimi pogoji. NIKAL mora v tem primeru od letalskega prevoznika pridobiti potrdilo in v namestitvenem objektu preveriti, ce so hišni ljubljencki dovoljeni. Po pridobitvi teh informacij vas NIKAL obvesti o ceni.

XVIII. KATEGORIZACIJA NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov, ki so navedene v programih potovanj NIKAL, so oznacene s številom zvezdic oz. kategorijami objektov. Objekti so uvršceni v posamezne kategorije, v skladu z zakonodajo posamezne države (veljavno na dan objave programa potovanja), v kateri se nahajajo, kar pomeni, da niso kategorizirani s strani podjetja NIKAL, zato NIKAL za kategorizacijo ne odgovarja, razen v primerih, pri katerih je posebej oznaceno, da je kategorijo dolocil NIKAL. Potrebno je upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turisticnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev kategorizacije v Sloveniji in drugih, zahodnoevropskih državah. Standardi ponudb potovanj pri izbranih destinacijah se razlikujejo in niso primerljivi.

XIX. NASTANITEV V SOBAH/APARTMAJIH

Ce potnik pri rezervaciji sobe/apartmaja s posebnimi znacilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, lega-orientacija, doloceno nadstropje) ni izvedel doplacila, bo nastanjen v eni od sob/enem od apartmajev, ki so uradno registrirane/-i za nastanitev gostov v dolocenem objektu.

Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; NIKAL pri tem nima nobenega vpliva, lahko pa potnikove želje posreduje naprej, pri cemer ne more zagotoviti, da bodo želje tudi izpolnjene. V primeru zamude prevoznika ali zakasnelega prihoda v hotel pozno ponoci ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso upraviceni do povracila stroškov za eno prenocitev, ker se število le-teh ni spremenilo. Kot prenocitev se šteje cas od 12.00 ure do 12.00 ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela. Nastanitev v sobah je na dan prihoda naceloma mogoca po 12. uri, zapustitev sob na dan odhoda je do 10. ure. Hišni red je treba upoštevati ne glede na cas prihoda ali odhoda letala. V vecini hotelov je vklop in izklop elektrike za celotno sobo mogoc s kartico, ki je pripeta na kljuc od vrat. Ob zapustitvi sobe se razsvetljava in klimatska naprava samodejno izklopita. V nekaterih hotelih klimatsko napravo upravlja hotel, kar pomeni, da je vklopljena v dolocenem casu.

Dodatna ležišca so v vecini hotelov v obliki pomožnih ležišc iz železne konstrukcije, v apartmajih pa v obliki izvlecne postelje iz sedišc in je bolj primerna za otroke ter po vecini ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Prav tako je potrebno upoštevati, da gre pri nastanitvi v triposteljni sobi najveckrat dejansko za dvoposteljno sobo z dodatnim ležišcem. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi je potrebno upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša in ima slabšo lego.

Zaradi klimatskih razmer tudi v hotelskih objektih ni mogoce v celoti prepreciti pojavljanja insektov. Priporocamo uporabo insekticidov in elektricnih vticnic proti komarjem. Plaže so v vecini turisticnih krajev javne, hotelirji so zgolj upravitelji le-teh (ležalniki, sencniki, bari). Cišcenje plaž je v pristojnosti lokalne uprave, ceprav se praviloma tudi hotelirji trudijo za cistost plaže.

XX. PONUDBA "LAST MINUTE"

Prosimo upoštevajte, da pri naši ponudbi potovanj v zadnjem hipu ali "last minute" veljajo posebna dolocila. Pošiljanje potovalne dokumentacije po pošti ni možno iz casovnih razlogov, zato vam bodo potovalni dokumenti poslani po elektronski pošti in prosimo, da si jih natisnete. Na potrdilu o odhodu najdete informacije glede casa letov in ostale potrebne podatke. Na letališcu bodite pravocasno! Prosimo, upoštevajte, da vam lahko na nekaterih letališcih zaracunajo dodatne letališke pristojbine, in da so lahko omejene razpoložljivosti.

XXI. PONUDBA "VSE VKLJUCENO" ALI "ALL INCLUSIVE"

Doloceni objekti imajo ponudbo "vse vkljuceno" ali "all inclusive", pri kateri je vse vkljuceno v ceno, npr. hrana, vecina pijac, športne aktivnosti, animacije, ... Ponudba "vse vkljuceno" ali "all inclusive" se razlikuje med posameznimi turisticnimi kraji in hoteli. Za vecino hotelov nizke kategorije (hoteli s tremi ali štirimi zvezdicami), ki imajo tovrstno ponudbo, velja, da navedbi "all inclusive" bolj ustreza navedba polni penzion, ker v vecini primerov ponudba obsega zajtrk, kosilo in vecerjo z eno pijaco, ki je naceloma tocena. Ponudba "all inclusive" je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, naceloma od 12. do 12. ure, ne glede na cas odhoda na letališce. Pri tej vrsti ponudbe je potrebno podrobno prebrati opis storitev v ponudbi oz. programu, saj ne moremo enaciti vseh ponudb all inclusive.

XXII. TOCNOST PREVOZNIKOV IN VREMENSKE RAZMERE

NIKAL ne odgovarja za tocnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Prosimo, upoštevajte, da so navedeni casi letov neobvezujoci. Veljajo casi letov naših partnerjev (organizatorjev potovanj, letalskih družb), ki so bili poslani skupaj s potovalno dokumentacijo (vozovnicami). Posebej to velja pri najemu posebnih letal, saj vozni red ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih casovnic, ki niso v okviru rednega letenja.

Odgovornost prevoznikov je ustrezno dolocena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. NIKAL ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Tudi kratkorocno si izrecno pridržujemo pravico do sprememb casov leta, trase (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališca ipd.) in prevoznika ali letala. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izkljucno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi pocitku in ogledom. Prav tako ne moremo prepreciti vecernih ali nocnih letov. Organizator tudi nima vpliva na zamude, ki so povecini posledica preobremenjenosti zracnega prostora, stavk ali slabega vremena. Potniki so dolžni pred vsakim odhodom oz. vsako prekinitvijo potovanja vsaj 48 ur pred nadaljevanjem potovanja preveriti in potrditi nadaljnji casovni nacrt potovanja. Podatki o vremenskih razmerah pri potovanjih v eksoticne kraje služijo zgolj kot orientacijska pomoc, zato NIKAL ne odgovarja za odstopanje vremenskih podatkov od dejanskih vremenskih razmer.

XXIII. OBVESTILA PRED ODHODOM - OPCIJSKI AVTOBUSNI TRANSFER IN SKUPINSKA POTOVANJA

NIKAL si pridržuje pravico, da opcijski avtobusni transfer na odhodna letališca, v pristanišca, odhodne kraje pri križarjenjih in pri krožnih potovanjih odpove brez zagotovitve nadomestnega prevoza. O tem je potnik obvešcen ustno ali pisno najkasneje 7 dni pred zacetkom potovanja. V primeru avtobusnega transferja potnik 7 dni pred odhodom prejme obvestilo z dodatnimi informacijami, možnostmi vstopa na avtobus in casi odhodov.

V primeru, da tega obvestila niste prejeli, je nujno potrebno, da se osebno ali po telefonu obrnete na NIKAL, v nasprotnem primeru NIKAL smatra, da ste obvestilo prejeli. Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali napacnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi cesar obvestila ne prispejo pravocasno do naslovnika, nosi potnik.

Skupinska potovanja so vodena potovanja s strani Nikalovih vodnikov ali spremljevalcev, za kar je potrebno minimalno število potnikov. Vodnik oziroma spremljevalec na poto ureja tehnicni del potovanja, nastanitve, kontakte z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vkljucenih ogledih se Nikalovemu vodniku ali spremljevalcu prikljuci tudi lokalni vodnik.

XXIV. OBVESTILA PRED ODHODOM - LETALSKI PREVOZ IN SKUPINSKA POTOVANJA

Pri vseh potovanjih, ki potekajo z letalskim prevozom, potnik prejme najkasneje do 7 dni pred odhodom obvestilo o potovanju z dodatnimi informacijami in podrobnostmi glede programa. To se nanaša tudi na opcijske avtobusne transferje na letališca, v pristanišca, kraje odhodov pri križarjenjih, krožnih potovanjih itn., ki jih lahko organizator brez zagotovitve nadomestnega prevoza odpove v primeru, da ni bilo doseženo minimalno število prijav, ki je navedeno v programu.
V primeru, da tega obvestila niste prejeli, je nujno potrebno, da se osebno ali po telefonu obrnete NIKAL ali na prodajno mesto, pri katerem ste opravili prijavo, v nasprotnem primeru NIKAL smatra, da ste obvestilo prejeli. Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali napacnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi cesar obvestila ne prispejo pravocasno do naslovnika, nosi potnik.
Skupinska potovanja so vodena potovanja s strani Nikalovih vodnikov ali spremljevalcev, za kar je potrebno minimalno število potnikov. Vodnik oziroma spremljevalec na poto ureja tehnicni del potovanja, pomoc pri prijavi na let, nastanitve, kontakte z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vkljucenih ogledih se Nikalovemu vodniku ali spremljevalcu prikljuci tudi lokalni vodnik.

XXV. REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti vedno grajati na kraju samem, vodniku NIKAL-a, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblašceni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodec reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva cistoca sobe, oprema, ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma placilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik NIKAL-a ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. NIKAL ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoce reševati na kraju samem. Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Ce potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplacanim storitvam po programu, NIKAL ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Ce vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno porocilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporoceno pošto na naslov: Nikal d.o.o., Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne racune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko elektronske pošte se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja/ letovanja. Brez pisne reklamacije NIKAL ne bo obravnaval zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer NIKAL take reklamacije ne bo obravnavala. NIKAL ne upošteva skupinskih reklamacij, ki jih podpiše vec potnikov - imetnikov potrdila o rezervaciji in se nanašajo na enak reklamacijski zahtevek. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Organizator je dolžan prvic pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokoncno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v casu, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. clenom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odrece posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplacanega aranžmaja. Ce po krivdi NIKAL-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To dolocilo ne velja v primeru, da ima NIKAL pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z dolocili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravicen do nadomestila izgubljenega dobicka ter povracila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem NIKAL ni organizator potovanja, bo NIKAL pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru doloceni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja. V primeru, da NIKAL nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oz. storitve ki so opravljene na kraju samem - v tem primeru NIKAL ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Organizator potovanja ne odgovarja za osebno porabo potnikov in storitve v okviru le-te tekom potovanja.

XXVI. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI NIKAL

NIKAL si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. NIKAL si pridržuje pravico do odpovedi potovanj 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, ce se na potovanje ni prijavilo minimalno število oseb, ki je navedeno v programu. Ce v programu ni navedeno drugace, za minimalno število oseb za doloceno prevozno sredstvo velja sledece: za izlete in potovanja z avtobusi vsaj 40 potnikov,
za izlete in potovanja z rednimi letalskimi leti v Evropi vsaj 30 potnikov, za izlete in potovanja z medcelinskimi rednimi letalskimi leti vsaj 30 potnikov, za izlete in potovanja s posebnimi leti, vlaki in ladjami (hidrokrilnimi ladjami itn.) vsaj 80% zasedenost.

NIKAL si prav tako pridržuje pravico, da v celoti ali deloma odstopi od pogodbe, ce pred ali med izvajanjem pogodbe nastopijo izredne okolišcine, ki jih ni bilo mogoce pricakovati ali odstraniti ali se jim izogniti ter bi za NIKAL predstavljale utemeljen razlog za odstop od sklenitve pogodbe, v kolikor bi bile znane v casu sklepanja pogodbe. NIKAL si pridržuje pravico, da brez posebne odškodnine in v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu zaradi spremembe letov ali zaradi višje sile spremeni dan in cas odhoda oz. odpove potovanje ter da spremeni destinacijo, ce se spremenijo pogoji potovanja (nov razpored letov, rizicne razmere v državi, v kateri poteka potovanje, naravne katastrofe ali drugi nepredvidljivi vzroki, na katere NIKAL ne more vplivati).

NIKAL ne more odgovarjati za spremembe programa ali spremembe cen, v kolikor le-te nastanejo zaradi dolocenih odlocitev s strani državnih inštitucij ali agencij, na katere NIKAL kot posrednik nima vpliva. NIKAL ne more odgovarjati za spremembe v programu, do katerih je prišlo zaradi višje sile med samim potovanjem. V takšnih primerih ima NIKAL možnost, da potnikom v okviru danih možnosti zagotovi storitve v spremenjeni obliki. V primeru, da NIKAL odpove program, ima potnik pravico do vracila celotnega vplacanega zneska za turisticni aranžma.

Potnika NIKAL nemudoma pisno ali ustno obvesti o vseh morebitnih naknadnih spremembah programa. V primeru, da NIKAL potniku na kraju samem ne more zagotoviti namestitve v rezerviranem objektu, ima NIKAL možnost, da potniku zagotovi namestitev v istem kraju v drugem objektu enake ali višje kategorije. Morebitne dodatne stroške zaradi razlike v ceni krije NIKAL.

NIKAL ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroci v hotelu ali na prevoznem sredstvu. NIKAL ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kot tudi ne za neizogibne spremembe programa potovanja, ki nastanejo zaradi omenjenih sprememb. Potnik v takšnih primerih nima pravice do odškodnine za del neizvedenega programa, kot tudi ne do kasnejšega znižanja cene programa.

XXVII. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonske prodaje turisticnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno v primeru dogovora o placilu s placilnim nalogom ali elektronskim nakazilom, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru placati naroceno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 7 dni od izvršene prijave, razen ce ni dolocen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne placa v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Šteje se, da je potnik sprejel dolocila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko narocil turisticni aranžma oziroma potovanje.

XXVIII. PRODAJA PROGRAMOV PREK INTERNETA ALI ELEKTRONSKE POŠTE

V primeru narocila oz. prodaje programa prek interneta ali elektronske pošte veljajo ti splošni pogoji in navodila za turisticne aranžmaje ter posebni pogoji oz. ponudba, objavljeni na internetni strani podjetja NIKAL. V primeru, da se dolocila teh Splošnih pogojev razlikujejo od posebnih pogojev poslovanja in ponudbe, ki so objavljeni na internetni strani, veljajo dolocila posebnih pogojev poslovanja oz. ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel dolocila teh splošnih pogojev in ponudbe v trenutku, ko je narocil posamezen program podjetja NIKAL prek interneta oz. elektronske pošte.
Bistveni pogoj za veljavnost prijave je placilo celotne narocene storitve v roku 7 dni od izvršene prijave, razen ce ni dolocen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni placana, se šteje, da ni bila nikoli narocena.

XXIX. ZAVAROVANJE NESOLVENTNOSTI ORGANIZATORJA POTOVANJ

V skladu z veljavno zakonodajo smo si uredili zavarovanje nesolventnosti organizatorja potovanj pri Zavarovalnici triglav d.d., Miklošiceva cesta 19, 1000 Ljubljana; tel: 080 28 64 oz. +386 2222 2864. Štrevilka police je TK48000764577 in št. garancije TK49901461241.

XXX. VARSTVO PODATKOV

NIKAL vse pridobljene osebne podatke potnikov varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik storitev organizatorju svoje osebne podatke posreduje prostovoljno. Osebni podatki uporabnika storitev so potrebni v procesu realizacije storitev in se bodo uporabljali za medsebojno komunikacijo (npr. za navodila o placilu, obvestilo o opravljanju storitev ipd.). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi razen partnerjem, s katerimi sodeluje pri izvedbi dogovorjene storitve (npr. namestitvenim objektom, letalskim prevoznikom, izvajalcem transferjev ipd.). Osebni podatki uporabnika se bodo hranili v bazi podatkov, v skladu odlocitve vodstva organizatorja o nacinu zbiranja, obdelave in hrambe podatkov. Organizator si pridržuje pravico, da pridobljene podatke uporabnikov storitev uporablja za namen trženja (npr. pošiljanje obvestil, akcijskih ponudb, promocij, e-novick). Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novick z klikom na Odjavi, ki se nahaja na vsakem poslanem elektronskem sporocilu, pošlje zahtevek na elektronski naslov info@nikal.si ali nas poklice na 080 72 57. Ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v marketinške namene ne bo vplival na pogodbo in / ali izvedbo zahtevane storitve.

XXXI. KONCNA DOLOCILA

V vseh cenah iz ponudbe NIKAL je že vkljucen davek na dodano vrednost. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe, ki so sklenjene po objavi teh pogojev poslovanja. V primeru spora med strankami je pristojno sodišce v Mariboru.

Maribor, 1.1.2019

 

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlecki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turisticnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

Uporaba:
Zakon se nanaša izkljucno na potrošnike.

Obseg uporabe:
Zakon se nanaša izkljucno na paketne turisticne aranžmaje in ne na druge turisticne storitve.

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev:

 • Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

Dvig cene - le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tecajev:

 • Obvešcena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke ce je povecanje višje od 10% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo:

 • 2 meseca od konca potovanja (60 dni)

1. odgovor na reklamacijo:

 • 8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke:

 • 8 dni pred odhodom ce je mogoce spremembo