PRITOŽBE

Turistična agencija NIKAL

NAVODILA O POSTOPKU PODAJANJA PRITOŽB

V slučaju nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev iz pogodbenega dogovora, lahko potnik zaprosi za sorazmerno znižanje cene tako, da vloži pritožbo v pisni obliki. Pritožbo lahko pošlje po pošti na naslov Nikal d.o.o., Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na info@nikal.si. Odgovor na prejeto pritožbo bo agencija podala v roku 8 dni od dneva prejema pritožbe.

POSTOPEK V ZVEZI S PRITOŽBO

Takoj po zaznani nepravilnosti na samem kraju izvajanje storitve, potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja in / ali pri izvajalcu storitve. Če potnik ne vloži pritožbe na zgoraj naveden način in storitev koristi, se odpove pravici do odškodnine. Potnik je dolžen sodelovati z vodnikom, spremljevalcem ali predstavnikom organizatorja v dobri veri, da bi se odpravil vzrok za pritožbo. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve za odpravo težave, ki je bila vzrok pritožbe, in v kolikor je rešitev v skladu s plačano storitvijo, organizator ne bo sprejel in ne bo odgovoril na kasnejšo reklamacijo potnika.

V kolikor vzrok pritožbe ni bil odpravljen oziroma, če potnik s ponujeno rešitvijo ni bil zadovoljen, s predstavnikom organizatorja in / ali izvajalcem storitve sestavi pisno potrdilo, katero podpišejo vse prisotne stranke in zase zadržijo po en primer potrdila. V kolikor predstavnik organizatorja in / ali izvajalec storitve odkloni sestaviti in podpisati takšno potrdilo, lahko potnik sam sestavi ustrezno izjavo, katero morajo podpisati verodostojne priče, katere so tudi kasneje dostopne organizatorju in / ali izvajalcu storitve.

Po vrnitvi s potovanja mora potnik najkasneje v roku dveh mesecev pisno ugovarjati na naslov organizatorja. Pritožbi se priloži pisna potrditev reklamacije s strani predstavnika organizatorja in / ali izvajalca storitve in morebitni računi za dodatne stroške. Potnik je dolžan navesti in obrazložiti domnevne nepravilnosti ter predložiti ustrezne dokaze. Organizator bo obravnaval samo v celoti dokumentirane pritožbe, katere prejme v navedenem roku dveh mesecev in bo nanje podal pisni odgovor v roku 8 dni od prejete pritožbe.

Potnikom je pri reševanju spora s turistično agencijo lahko v pomoč tudi spletna platforma, vendar samo v primeru narejene rezervacije preko spleta. Spletno platformo najdete na naslovu:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL